کارت خرید

VH-UL1
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 40 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 512 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
30,000 تومان ماهانه
84,000 تومان سه ماهه
165,000 تومان شش ماهه
300,000 تومان سالانه
VH-LU2
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 60 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 1024 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
45,000 تومان ماهانه
126,000 تومان سه ماهه
248,000 تومان شش ماهه
450,000 تومان سالانه
VH-LU3
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 2Core 2*3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 80 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
65,000 تومان ماهانه
182,000 تومان سه ماهه
358,000 تومان شش ماهه
650,000 تومان سالانه
VH-LU4
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 4Core 4*3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 120 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
120,000 تومان ماهانه
336,000 تومان سه ماهه
660,000 تومان شش ماهه
1,200,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution