کارت خرید

VH-UL1
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 40 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 512 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
23,000 تومان ماهانه
63,000 تومان سه ماهه
127,000 تومان شش ماهه
230,000 تومان سالانه
VH-LU2
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 60 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 1024 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
30,000 تومان ماهانه
80,000 تومان سه ماهه
150,000 تومان شش ماهه
300,000 تومان سالانه
VH-LU3
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 2Core 2*3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 80 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
40,000 تومان ماهانه
110,000 تومان سه ماهه
220,000 تومان شش ماهه
400,000 تومان سالانه
VH-LU4
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 4Core 4*3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 120 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
70,000 تومان ماهانه
192,000 تومان سه ماهه
385,000 تومان شش ماهه
700,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution