کارت خرید

VH-UL1
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 10 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 256 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
28,000 تومان ماهانه
80,000 تومان سه ماهه
VH-UL2
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 40 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 512 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
35,000 تومان ماهانه
100,000 تومان سه ماهه
VH-LU3
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 60 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 1024 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
66,000 تومان ماهانه
188,000 تومان سه ماهه
VH-UL4
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 1Core 3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 60 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 1536 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
75,000 تومان ماهانه
214,000 تومان سه ماهه
VH-LU5 (0 موجود است)
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 2Core 2*3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 80 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
120,000 تومان ماهانه
342,000 تومان سه ماهه
VH-UL6
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 2Core 2*3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 80 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 3072 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
166,000 تومان ماهانه
473,000 تومان سه ماهه
VH-LU7
Location Server : USA
Data Center : ColoCrossing
Cpu : 4Core 4*3.4 GHz Unlimited
Hard Disk Space : 120 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR3
Network Port : 1Gb/s Full Duplex
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
پهنای باند نامحدود
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
220,000 تومان ماهانه
627,000 تومان سه ماهه