کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

کدگذاری
اعتبار گواهینامه
کشور صادر کننده
قابل استفاده برای نماد اعتماد
پشتیبانی از دامنه .IR
Domain Validation DV SSL
200,000 تومان سالانه
SHA-256
200,000 $
لهستان
دارد
داردDV WildCard SSL
550,000 تومان سالانه
SHA-256
200,000 $
لهستان
دارد
داردOrganization Validation OV SSL
550,000 تومان سالانه
SHA-256
400,000 $
لهستان
دارد
داردOV WildCard SSL
850,000 تومان سالانه
SHA-256
400,000 $
لهستان
دارد
داردExtended Validation EV SSL
1,500,000 تومان سالانه
SHA-256
1,750,000 $
لهستان
دارد
دارد